KH tham gia cuộc thi ảnh chủ đề “Thành phố Thái Nguyên hội nhập và phát triển” Thành phố Thái Nguyên năm 2017