THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 ĐỐI VỚI THÍ SINH TỰ DO